KILALANIN SI HESUS!

Mahal ka ng Diyos.

romans-5_8

Mahal ka ng Diyos. Ang Diyos ay ang ating Ama sa langit na may likha ng langit at lupa. Ibinigay Nya si Hesus, ang nagiisa at kaisa-isang anak, upang sumampalataya tayo sa Kaniya at maligtas sa siguradong kapahamakan. Mahal ka ng Diyos anuman ang nagawa mo sa nakaraan at nakalipas. 

Juan 3:16 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sapagka’t gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya’y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.

New Living Translation
“For God loved the world so much that he gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life.

Juan 17:3 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga’y si Jesucristo.

New Living Translation
And this is the way to have eternal life–to know you, the only true God, and Jesus Christ, the one you sent to earth.

Juan 15:9 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Kung paanong inibig ako ng Ama, ay gayon din naman iniibig ko kayo: magsipanatili kayo sa aking pagibig.

New Living Translation
“I have loved you even as the Father has loved me. Remain in my love.

todie

KAILANGAN MO NG TULONG

Juan 3:19 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanglibutan, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kay sa ilaw; sapagka’t masasama ang kanilang mga gawa.

New Living Translation
And the judgment is based on this fact: God’s light came into the world, but people loved the darkness more than the light, for their actions were evil.

Juan 8:24 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sinabi ko nga sa inyo, na kayo’y mangamamatay sa inyong mga kasalanan: sapagka’t malibang kayo’y magsisampalataya na ako nga ang Cristo, ay mangamamatay kayo sa inyong mga kasalanan.

New Living Translation
That is why I said that you will die in your sins; for unless you believe that I Am who I claim to be, you will die in your sins.”

Juan 3:18 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Ang sumasampalataya sa kaniya ay hindi hinahatulan; ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagka’t hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na Anak ng Dios.

New Living Translation
“There is no judgment against anyone who believes in him. But anyone who does not believe in him has already been judged for not believing in God’s one and only Son.

ANG LAHAT AY NAGKASALA AT NANGANGAILANGAN NG KALIGTASAN

Mga Taga-Roma 3:23 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sapagka’t ang lahat ay nangagkasala nga, at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Dios;

New Living Translation
For everyone has sinned; we all fall short of God’s glorious standard.

Mga Taga-Roma 6:23 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sapagka’t ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan; datapuwa’t ang kaloob na walang bayad ng Dios ay buhay na walang hanggan kay Cristo Jesus na Panginoon natin.

New Living Translation
For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord.

Pahayag 20:15 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At kung ang sinoman ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagatdagatang apoy.

New Living Translation
And anyone whose name was not found recorded in the Book of Life was thrown into the lake of fire.

1670_1600x1200

SI HESUS LAMANG ANG TAGAPAGLIGTAS, ANG NAG-AALIS NG KASALANAN, AT DAAN PATUNGO SA AMANG DIYOS

Mga Gawa 4:12 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan: sapagka’t walang ibang pangalan sa silong ng langit, na ibinigay sa mga tao, na sukat nating ikaligtas.

New Living Translation
There is salvation in no one else! God has given no other name under heaven by which we must be saved.”

Juan 1:29 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kaniya, at sinabi, Narito, ang Cordero ng Dios, na nagaalis ng kasalanan ng sanglibutan!

New Living Translation
The next day John saw Jesus coming toward him and said, “Look! The Lamb of God who takes away the sin of the world!

Juan 14:6 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko.

New Living Translation
Jesus told him, “I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me.

Juan 3:36 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Ang sumasampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan; nguni’t ang hindi tumatalima sa Anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang poot ng Dios ay sumasa kaniya.

New Living Translation
And anyone who believes in God’s Son has eternal life. Anyone who doesn’t obey the Son will never experience eternal life but remains under God’s angry judgment.”

TANGGAPIN MO SI JESUS, ANG PANGINOON!

Juan 1:12 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Datapuwa’t ang lahat ng sa kaniya’y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Dios, sa makatuwid baga’y ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan:

New Living Translation
But to all who believed him and accepted him, he gave the right to become children of God.

Juan 10:28 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At sila’y binibigyan ko ng walang hanggang buhay; at kailan ma’y hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinoman sa aking kamay.

New Living Translation
I give them eternal life, and they will never perish. No one can snatch them away from me,

Juan 5:24 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang dumirinig ng aking salita, at sumasampalataya sa kaniya na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan, at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan.

New Living Translation
“I tell you the truth, those who listen to my message and believe in God who sent me have eternal life. They will never be condemned for their sins, but they have already passed from death into life.

SI HESUS AY KAIBIGAN

Juan 15:14 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Kayo’y aking mga kaibigan, kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniuutos sa inyo.

New Living Translation
You are my friends if you do what I command.

MANATILI SA PANGINOON

Juan 15:5 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga: Ang nananatili sa akin, at ako’y sa kaniya, ay siyang nagbubunga ng marami: sapagka’t kung kayo’y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa.

New Living Translation
“Yes, I am the vine; you are the branches. Those who remain in me, and I in them, will produce much fruit. For apart from me you can do nothing.

HUMINGI SA PANGALAN NI HESUS

Juan 16:24 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Hanggang ngayo’y wala pa kayong hinihinging anoman sa pangalan ko: kayo’y magsihingi, at kayo’y tatanggap, upang malubos ang inyong kagalakan.

New Living Translation
You haven’t done this before. Ask, using my name, and you will receive, and you will have abundant joy.

Juan 14:13 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak.

New Living Translation
You can ask for anything in my name, and I will do it, so that the Son can bring glory to the Father.

PANALANGIN / PRAYER

Ama naming nasa langit, alam ko po na ako ay nagkasala at nangangailangan ng Inyong kapatawaran. Naniniwala ako na namatay ang Inyong Anak na si Hesu-Kristo sa krus para sa akin. Nakahanda po akong magsisi at talikuran ang aking mga kasalanan. Buong pananampalataya ko pong inaanyayahan ngayon ang Panginoong Hesus na pumasok sa aking puso at buhay bilang sarili kong tagapagligtas. Nakahanda po ako ngayon, sa Inyong tulong at biyaya, na sumunod kay Hesus bilang Panginoon ng aking buhay. Amen.

Our Father in heaven, I know that I have sinned and is in need of your forgiveness. I believe that your Son Jesus Christ died on the cross for me. I am ready to repent and renounce my sins. In full faith I invite the Lord Jesus right now to enter my heart and my life as my personal Savior. I am ready now, with your help and grace, to follow Jesus as the Lord of my life. Amen.

Magteks kung may katanungan o paliwanag pa na kailangan . 0977-773-1776 

payment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s