ACCEPTANCE PRAYER

1670_1600x1200

PANALANGIN / PRAYER

Ama naming nasa langit, alam ko po na ako ay nagkasala at nangangailangan ng Inyong kapatawaran. Naniniwala ako na namatay ang Inyong Anak na si Hesu-Kristo sa krus para sa akin. Nakahanda po akong magsisi at talikuran ang aking mga kasalanan. Buong pananampalataya ko pong inaanyayahan ngayon ang Panginoong Hesus na pumasok sa aking puso at buhay bilang sarili kong tagapagligtas. Nakahanda po ako ngayon, sa Inyong tulong at biyaya, na sumunod kay Hesus bilang Panginoon ng aking buhay. Amen.

Our Father in heaven, I know that I have sinned and is in need of your forgiveness. I believe that your Son Jesus Christ died on the cross for me. I am ready to repent and renounce my sins. In full faith I invite the Lord Jesus right now to enter my heart and my life as my personal Savior. I am ready now, with your help and grace, to follow Jesus as the Lord of my life. Amen.

why-do-we-pray-in-the-name-of-jesus

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s